Teckningsoptioner

En teckningsoption är ett värdepapper som ger ägaren rätt att i framtiden köpa aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris.

QuickBit har emitterat totalt 20 859 125 teckningsoptioner av serie 1 med ett potentiellt kapitaltillskott om ca 66,7 Mkr vid full inlösen.

Innehavaren av en teckningsoption serie 1 har rätt att teckna en ny aktie för varje teckningsoption till en kurs om 3,20 kronor. Teckning ska ske under perioden 1 – 31 december 2020.