Revisorerna granskar årsredovisningen, bokföringen, delårsrapporter samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget och rapporterar till årsstämman.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är revisor åt Quickbit. Vid sidan av revisionsuppdraget gör PwC endast tjänster som är förenlig med reglerna i revisorslagen och FARs yrkesetiska regler avseende opartiskhet och självständighet.

Huvudansvarig revisor är Johan Engstam, auktoriserade revisor och partner hos PwC i Sverige.

Johan Engstams andra uppdrag:
– Ericsson AB
– AstraZeneca AB
– Elekta AB (publ)
– IBM Svenska Aktiebolag