Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Sven Hattenhauer

Styrelseordförande
Född 1960 Ledamot sedan 2018 Utbildning: Diplomerad marknadsekonom DIHM Övriga uppdrag: Styrelseordförande TBS Group AB, Styrelseordförande TBS Yard AB, Styrelseordförande TBS Group AB, Styrelseledamot Hembad AB, Styrelseledamot Green Ideas Group AB, Styrelseledamot Mockfjärdshus AB, Styrelseledamot JVM Group AB, Styrelseledamot Saray Homes AB
Antal aktier: 84 500 aktier privat

Anders Lindell

Styrelseledamot
Född 1968 Ledamot sedan 2017 Utbildning: MBA Henley Management College, Henley on Thames Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Carte Noir AB, Enduxo OU, QuickBit Option AB, Intergiro International Stockholm AB och FTCS Intressenter AB
Antal aktier: 10 631 202 aktier indirekt via FTCS Intressenter AB

Johan Lund

Styrelseledamot
Född 1976 Ledamot sedan 2018 Utbildning: Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet Övriga uppdrag: VD samt styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB, styrelseledamot i Intergiro International Stockholm AB, 180 Affärsutveckling AB, AktieBolaget Förvaltab i Stockholm, Stockaboo AB, Konkurs punktse Sverige AB, FrontOffice Ventures AB samt VD i The Great Wild AB
Antal aktier: 1 250 000 aktier privat samt 5 898 000 aktier indirekt via FrontOffice Nordic AB

Lars Melander

Styrelseledamot
Född 1962 Ledamot sedan 2019 Utbildning: Masterutbildning i personligt ledarskap, IHM Business School, Företagsledning för ekonomichefer, Handelshögskolan i Stockholm, Koncernredovisning, Företagsekonomiska Institutet, Kurser i företagsekonomi och handelsrätt, Stockholms Universitet, Civilekonom, ekonomlinjen Stockholms Universitet, redovisning & revision. Övriga uppdrag: Lars Melander AB, egen konsultverksamhet riktad mot den finansiella sektorn med uppdrag bland annat som projektledare för förändringsarbete inom regelverk, IT och affärsutveckling. Styrelseordförande sedan 2017 i fondbolaget ISEC Services AB.
Antal aktier: 0 aktier

Scott Wilsson

Styrelseledamot
Född 1957 Ledamot sedan 2019 Utbildning: University of Toronto, Toronto Canada Bachelor of Commerce B.Comm, Canada Management Accountants, Toronto Canada CMA accounting designation Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sepaga EMI limited samt egen konsultverksamhet som strategisk managementkonsult.
Antal aktier: 0 aktier

Ledning

Jörgen Eriksson

Koncernchef
Född 1964 Anställd sedan 2018 Utbildning: Stockholm School of Economics Master of Science. Financial Economics. Adjungerad professor i innovation management vid flera internationella MBA-skolor. Grundare av strategi och managementkonsultfirman Bearing Consulting i London Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot i Bearing Consulting CW Ltd och Interlace Consulting Ltd och Styrelseordförande i Novo Business Network Ltd
Antal aktier: 200 000 aktier via Bolaget Bearing Consulting CW Ltd

Serod Nasrat

Verkställande direktör
Född 1986 Anställd sedan 2018 Utbildning: State University of New York at Albany, Bachelor of Science (BSc), Business Administration: Finance and Information Technology Management Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot Razo Group AB och Razo AB
Antal aktier: 300 000 aktier privat