Styrelse & ledning

Verkställande direktören utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen. Vidare bestämmer VD tillsammans med styrelseordföranden vilka ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Styrelsen utvärderar fortlöpande VD:s uppgifter och arbete.

VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändiga beslutsunderlag samt är föredragande och förslagsställare vid styrelsemötena i frågor som beretts inom bolagsledningen. VD håller kontinuerligt styrelsen och ordföranden informerade om bolagets och koncernens finansiella ställning och utveckling.

Styrelse

Sven Hattenhauer

Styrelseordförande

Född: 1960
Ledamot sedan: 2018
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom DIHM
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Saray Homes AB

Antal aktier: 99 500 aktier privat och via bolag

Anders Lindell

Styrelseledamot

Född: 1968
Ledamot sedan: 2017
Utbildning: MBA Henley Management College, Henley on ThamesrnÖvriga uppdrag: Styrelseledamot i Carte Noir AB, Enduxo OU, QuickBit Option AB, Intergiro International Stockholm AB och FTCS Intressenter AB

Antal aktier: 9 631 202 aktier indirekt via FTCS Intressenter AB

Johan Lund

Styrelseledamot

Född: 1976
Ledamot sedan: 2018
Utbildning: Finance and Business Law, Stockholm Universitet samt Business Law, Tax Law, Lund Universitet
Övriga uppdrag: VD samt styrelseledamot i FrontOffice Nordic AB, styrelseledamot i Intergiro International Stockholm AB, 180 Affärsutveckling AB, AktieBolaget Förvaltab i Stockholm, Stockaboo AB, Konkurs punktse Sverige AB, FrontOffice Ventures AB samt VD i The Great Wild AB

Antal aktier: 1 250 000 aktier privat samt 5 898 000 aktier indirekt via FrontOffice Nordic AB

Lars Melander

Styrelseledamot

Född: 1962
Ledamot sedan: 2019
Utbildning: Masterutbildning i personligt ledarskap, IHM Business School, Företagsledning för ekonomichefer, Handelshögskolan i Stockholm, Koncernredovisning, Företagsekonomiska Institutet, Kurser i företagsekonomi och handelsrätt, Stockholms Universitet, Civilekonom, ekonomlinjen Stockholms Universitet, redovisning & revision.
Övriga uppdrag: Lars Melander AB, egen konsultverksamhet riktad mot den finansiella sektorn med uppdrag bland annat som projektledare för förändringsarbete inom regelverk, IT och affärsutveckling. Styrelseordförande sedan 2017 i fondbolaget ISEC Services AB.

Antal aktier: 90 000 aktier privat

Scott Wilson

Styrelseledamot

Född: 1957
Ledamot sedan: 2019
Utbildning: University of Toronto, Toronto Canada Bachelor of Commerce B.Comm, Canada Management Accountants, Toronto Canada CMA accounting designation
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Sepaga EMI limited samt egen konsultverksamhet som strategisk managementkonsult.

Antal aktier: 0 aktier

Ledning

Serod Nasrat

Verkställande direktör

Född: 1986
Anställd sedan: 2018
Utbildning: State University of New York at Albany, Bachelor of Science (BSc), Business Administration: Finance and Information Technology Management
Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot Razo Group AB och Razo AB

Antal aktier: 300 000 aktier privat
Simon Afeworki

Simon Afeworki

Head of Finance

Född: 1985
Anställd sedan: 2019
Utbildning: State University of New York at Albany, Bachelor of Science (BSc) in Finance and Accounting
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 24 000 aktier privat
Minou Britmer

Minou Britmer

Head of Accounting

Född: 1990
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Redovisningsekonom Göteborgs högskola, National Training tax school, New Jersey samt koncernredovisning Wolters Kluwer.
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 150 000 teckningsoptioner serie 1 samt 7 200 aktier privat
Ejub Bicic

Ejub Bicic

Chief Product Officer (CPO), Tillförordnad Chief Technology Officer (CTO)

Född: 1990
Anställd sedan: 2019
Utbildning: Företagsekonomi Stockholms Universitet
Väsentliga uppdrag utanför bolaget:

Antal aktier: 0 aktier