Årsstämma

Årsstämman är det högsta beslutsfattande organet för bolaget. Vid årsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar. Årsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Årsstämma 2019

Datum och tid: 2019-12-18 12:30:00
Plats: Walthon Advokater
Adress: Stureplan 4a, 1 tr., Stockholm

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 december 2019; dels har anmält sitt deltagande till bolaget under adress Quickbit eu AB (publ), Norrlandsgatan 12, 111 43 Stockholm eller via e-post till [email protected], senast torsdagen den 12 december 2019, helst före kl. 12.00.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt eventuella biträden vid årsstämman. Inregistrering inleds kl. 12.30.

Ladda ned dokument

Fullmaktsformulär Årsstämma
Bolagsordning
Bilaga 1A Optionsvillkor
Kallelse – Årsstämma 2019
Årsredovisning 2018/2019
Stämmoprotokoll